Pārlekt uz galveno saturu

Finanšu un grāmatvedības institūta pētījumu virzieni un projekti

Galvenie pētījumu virzieni

  • Ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) darbības analīze
  • Agrobiznesa un inovāciju sistēmu izpēte lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai
  • Lauksaimniecības attīstības iespēju ekonomiskais izvērtējums
  • Lauku saimniecību darbības ekonomiskais izvērtējums
  • Reģionu sociālekonomiskās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē, ienākumu dažādība
  • Iedzīvotāju ienākumu dažādība, sociālā drošība un nevienlīdzība

Doktorantu vadība: prof. I. Jakušonoka, prof. I.Leibus, asoc. prof. G.Mazūre un doc. R.Šulca.

Dalība projektos (2015–2019)

G.Mazūre. LBTU zinātniskās kapacitātes attīstība, projekta vienošanās Nr. 2015/0016/2DP/2.1.1.2/14/APIA/VIAA/015, ERAF aktivitātes 2.1.1.2. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (2015.)

G.Mazūre. „Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) sasaiste ar oglekļa piesaisti un tā uzkrāšanu aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un mitrājos”. Amats: vadošais pētnieks (2018).

G.Mazūre. OECD pētījums „Intelektuālie pakalpojumi saistībā ar Latvijas lauksaimniecības inovācijas sistēmas pamatziņojuma sagatavošanu” (Nr.3.2-10/2017/LLU/82), pētījuma sadaļas „Education and skills policy” „Finance policy”. Amats: vadošais pētnieks (2017 - 2018).

I.Jakušonoka. VPP EKOSOC - LV projekts 5.2.3. “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā”. Amats: pētniece (2016)

I.Leibus. LBTU projekts “LLU pētniecības programmas īstenošana” (2019. – 2021.)

I.Leibus, I.Jakušonoka, G.Mazūre. „Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai”. Amats: vadošie pētnieki (2015 -2020).

Institūta mācībspēku piedalīšanās LBTU projektā “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (2019. - 2021.)

Zinātniskās publikācijas

Grāmatas

Zinātniski populārās un pārējās publikācijas