Pārlekt uz galveno saturu

Sociālo un humanitāro zinātņu institūta pētījumu virzieni un projekti

SOHU docētāji piedalās dažādu pētniecisku projektu realizācijā, tostarp sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām (nozīmīgākie sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Ventspils Augstskola), ārvalstu partneriem (Somijas pētniecības institūts MTT Agrifood, Helsinku universitāte (The University of Helsinki), Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (The Swedish University of Agricultural Sciences)), pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām.

Nozīmīgākie projekti un pētījumi, kuru realizācijā piedalījušies SOHU docētāji (2013.-2019.):

2018-2021 - Valsts pētījumu programma "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" 2018-2021 projekts VPP-IZM-2018/1-0015 "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (DemoMig)"

2018-2021 - ESF projekts "Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldes pilnveide", projekta Nr.8.2.3.0/18/A/009

2017-2018 - OECD pētījums "Intelektuālie pakalpojumi saistībā ar Latvijas Lauksaimniecības inovācijas sistēmas pamatziņojuma sagatavošanu"

2017-2018 - INTERREG projekts "Sociālā spēcināšana reģionos" (Nr. 3.2-10/2017/LLU/82)

2016-2018 - ERASMUS+ projekts "Education in rural entrepreneurship through producing and valorising of medicinal and aromatic plants" Nr. 2016-1-RO01-KA204-024635.

2017 - Projekts "Latvijas Bioekonomikas nozaru attīstības scenāriju sociālekonomiskais izvērtējums", autoru kolekt. pēt."Latvijas bioekonomikas nozaru attīstības scenāriju sociālekonomiskais izvērtējums" Nr. 3.2.-10/2017/LLU/24 (S311)

2015-2017 - Starptautisks projekts "Looking at Learning", Erasmus+ Jaunatne darbībā KA2 programma, Nr.2014-2-LV02KA205-000575

2014-2016 - Starptautiskā projekts "Wake - Up call: Volunteer Manager Role!", ERASMUS+ programma, Nr. 2014-1-RO01-KA205-002734

2014-2017 Valsts pētījumu programmas (VPP) projekts 5.2. EKOSOC-LV "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības veidošanai"

2013-2015 - Starptautisks projekts No. NCN nr. UMO-2013/08M/HS6/00430 "Youth in transition countries – innovative potential, new context, new challenges and new problems"

2014-2015 - ES 7. ietvarprogrammas projekts SIforAGE Laiks turpināt augt (SIforAGE Time To Keep Growing), "Providing innovative solutions for an active and healthy ageing"

2015 - "Consumer Champion" Nr. EAHC/2013/CP/02

2015-2017 Starptautisks projekts No. DCI-NSEAD/2012/280-524 "Solidarity Schools in Baltic States" sadarbībā ar asociāciju "Humana People to People in Latvia" (vad. R. Kronberga)

2010-2014 – Valsts pētījuma programma "NACIONĀLĀ IDENTITĀTE", projekts "Nacionālā identitāte un rīcībspēja" (Y3-26464-960)

2013 – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) projekts "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem" (līguma Nr. 2012/104573), pētījums "Izglītības darbinieku vajadzības nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanai un šo jautājumu aktualizēšanai kolektīvajos līgumos"

2012-2013 - Centrāl-Baltijas INTERREG IV A programmas 2007.- 2013. gadam ietvaros līdzdalība projektā "Equine industries promoting economically competitive and innovative regions" (INNOEQUINE)

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (2016. - 2019.)

Ik gadus SOHU docētāji aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs un kongresos, publicē savu pētījumu rezultātus konferenču rakstu krājumos, starptautiskos recenzētos izdevumos, izstrādā monogrāfijas un to daļas, publicē mācību grāmatas un mācību līdzekļus. Nozīmīgākās publikācijas ievietotas starptautiskās un citējamās datu bāzēs, piemēram, Clarivate Analytics Web of Science un Web of Knowledge ISI Conference Proceedings data base, SCOPUS, Science Direct, EBSCO: Education Research Complete, GESIS SocioGuide, ProQuets, CAB Direct u.c.

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs

 1. Bieganska, J., Środa-Murawska, S., Kruzmetra, Z., Wiaczny, F. (2018) Peri-urban development as a significant rural development trend. Quaestiones Geographicae. Vol. 37(2), pp. 125 –140.
 2. Bite, D., Kronberga, G., Kruzmetra, Z. (2017). Youth reflections on the development of society in Latvia. Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, April 27-28, 2017/ Latvia University of Agriculture. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2017. Nr. 46: New Dimensions in the Development of Society. Home Economics. Finance and Taxes, pp. 31-37.
 3. Bite D., Kronberga G., Kruzmetra Z., Janmere L. (2016) State of Art: Creative Learning and Creative Teaching Environment in Latvia.  In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Marketing and Sustainable Consumption, Finance and Taxes. Nr. 43. Jelgava: LBTU, pp. 16-24.
 4. Bite D., Kruzmetra Z. (2016) Social practices of rural population for renewal of society in Latvia. Proceedings of the international conference "New challenges of economic and business development – 2016: society, innovations and collaborative economy". Riga, Latvia, May 12–14, 2016 / Faculty of Economics and Management, University of Latvia. Riga, 2016, pp. 113-124.
 5. Dobele L., Deicmane I., Janmere L. (2016) Challenges with Engineering Education from the Marketing Perspective. In: Engineering for Rural Development: proceedings of 15th International Scientific Conference. Jelgava: LBTU, Vol.15. pp. 1274-1279.
 6. Eglīte, A., Kaufmane, D. (2019). Economic and environmental objectives of tourism in Latvia. In: 19th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2019: conference proceedings, Albena, Bulgaria, 30 June-6 July, 2019 / Bulgarian Academy of Sciences Sofia, 2019. Vol. 19, Issue 5.3: Ecology, economics, education and legislation. Section: Environmental economics, p. 195-202.
 7. Kaufmane D., Smilgaine D. (2017) Influence of a Quality Management System on External Relations: Example of Joint Stock Company "Latvia’s State Forests". In: Economics Science for Rural Development: Rural Development and Entrepreneurship, Bioeconomy, Production and Co-operation in Agriculture. Nr. 44. Jelgava: LBTU, pp. 90.-98.
 8. Kronberga G. Creative learning methods in practice: experience of Latvian educators / Ginta Kronberga, Dina Bite, Zenija Kruzmetra // Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, April 27-28, 2017/ Latvia University of Agriculture. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2017. Nr. 46: New Dimensions in the Development of Society. Home Economics. Finance and Taxes, pp. 77-83.
 9. Kruzmetra Z., Bite D., Kronberga G. (2016) Cultural Environment as a Potential for Society Renewal. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Marketing and Sustainable Consumption, Finance and Taxes. Nr. 43. Jelgava: LBTU, pp. 57-64.
 10. Kusis J., Brokane L., Miltovica B. (2017) Green Governance Principles in the Development of Environmental Education. In: Economics Science for Rural Development: Rural Development and Entrepreneurship, Bioeconomy, Production and Co-operation in Agriculture. Nr. 44. Jelgava: LBTU, pp. 256.-266.
 11. Līcīte, L., Janmere, L. (2018) Student expectations towards physical environment in higher education. In: Engineering for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, Jelgava, May 23 – 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Jelgava, 2018. Vol. 17. Jelgava, p. 1198-1203.
 12. Ozola, I., Paula, L. (2018). Undergraduate students' perseverance in the context of foreign language studies: a case of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Rural environment. Education. Personality (REEP): proceedings of the 11th International scientific conference, Jelgava, Latvia, 11 - 12 May, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. Jelgava, 2018. 230.-236.lpp
 13. Paula L., Grinfelde A. (2017) Social Economy in Latvia: The Case of Charity Shops. In: Economics Science for Rural Development: Rural Development and Entrepreneurship, Bioeconomy, Production and Co-operation in Agriculture. Nr. 44. Jelgava: LBTU, pp. 136-141. 
 14. Paula, L., Grīnfelde, A. (2018). The role of mentoring in professional socialization of novice teachers. Problems of education in the 21st century. Vol. 76(3), p. 364-379.
 15. Paula, L., Malyavina, V. (2018). Karjeras izglītība vispārējās izglītības iestādēs = Career education in general education institutions. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvija, 25.-26.maijs, 2018 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. 2.daļa: Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija, 352.-363.lpp.
 16. Paula, L., Priževoite, I. (2019). The status of the teaching profession in Latvia: views of the teachers. Problems of education in the 21st century. Vol. 77(1), p. 126-141.
 17. Tienhaara, A., Pouta, E., Lunner Kolstrup, C., Pinzke, S., Janmere, L., Jarvinen, M. (2017). Consumer preferences for riding lessons in Finland, Sweden and Latvia. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. (2017), 1. pdf datne 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, t.sk. proceedings

 1. Bite, D., Kruzmetra, Z., Eksa, L. (2019). Institutionalisation of culture-led strategies in regional policies: the case of planning regions of Latvia. 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019: conference proceedings, Albena, Bulgaria, 26 August – 1 September 2019 / Bulgarian Academy of Sciences Sofia, 2019. Vol. 6 Issue 3: Antropology and ethnology. Psychology and psychiatry. Sociology and healthcare, p. 521-528.
 2. Bite, D., Kruzmetra, Z., Barzdevica, M. (2018). Transfer of self-organization and cooperation practices in rural territories of Latvia: Tirza village case. In: 5th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2018: conference proceedings, Albena, Bulgaria, 26 Aug. - 01 Sept, 2018 / Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 2018. Vol.5: Science and society; Issue 3.3: Sociology and healthcare, pp. 1007-1014.
 3. Bite, D., Kruzmetra, Z. (2017). The culture economy as a sign of renewal of rural territories in Latvia. In: New challenges of economic and business development – 2017: digital economy": proceedings of reports, Riga, Latvia, May 18th – 20th, 2017/ University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. pp. 84-94.
 4. Bite, D., Kronberga, G., Kruzmetra, Z. (2017) Youth Reflections on the Development of Society in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Home Economics, Finance and Taxes. Nr. 46. Jelgava: LBTU, pp. 31-37.
 5. Bite, D., Kruzmetra, Z., Kusis, J. (2019). Network governance approach: collaboration practices between NGOs and local governments in rural areas in Latvia. International Journal of Economics and Management Systems. Vol. 4 (2019), pp. 19-28.
 6. Bite, D., Kruzmetra, Z. (2016). The strategies of renewal of society in rural territories in Latvia. In: 3rd International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM2016: conference proceedings, Albena, Bulgaria, 24 -30 Aug., 2016 / Bulgarian Academy of Sciences. Albena, 2016. Book: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education conference proceedings, Vol. 2: Sociology and healthcare, pp. 1134-1138.
 7. Bite, D., Kruzmetra, Z. (2017). Non-governmental organizations as the key actors of renewal of rural territories in Latvia. International Journal of Economics and Management Systems. Vol. 2, pp. 277-286.
 8. Brāzma, G. (2019). Antropocentrisms un biocentrisms vides ētikā. Liepājas Universitātes 21. starptautiskās zinātiskās konferences “Sabiedrība un kultūra” rakstu krājums. Liepājas Universitāte, Liepāja: LiePA, 2019., 104.- 110.lpp.
 9. Brāzma, G. (2018). Remembering the river Daugava: the economics and ethics of hydroelectric dams. Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-11, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2018. Nr. 49: Bioeconomy. Finance and Taxes. Home Economics. New Dimensions in the Development of Society, pp. 287-295.
 10. Brāzma, G., Leikums, L. (2018). Researches on philosophy at the scientific conferences of Liepaja University "Society and Culture" (1999–2016). Grām.: Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums. Liepājas Universitāte, Liepāja: LiePA, 2018. 20.krāj., 15.-28.lpp.
 11. Dobelniece, S. (2017). Social Assistance: Comparative Analysis. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Home Economics, Finance and Taxes. Nr. 46. Jelgava: LBTU, pp. 54-61.
 12. Dobelniece, S., Rasnaca, L. (2016). Housing Security in Latvia: Regional Differences. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Marketing and Sustainable Consumption, Finance and Taxes. Nr. 43. Jelgava: LBTU, pp. 25-32.
 13. Eglīte, A., Kaufmane, D. (2019). Bread-Baking Traditions Incorporated in a Rural Tourism Product in Latvia. In:  Proceedings of the International Conference on Food And Agricultural Economics, 25-26  April 2019. Alanya, Turkey. Alanya Alaaddin Keykubat University. pp. 154-161.
 14. Eglīte, A., Kaufmane,  D., Eglite, M., Jēkabsone, S. (2019). Effects of Incomes on Domestic Tourism: The Case of Tukums Municipality. In: Proceedings of the 20th International Scientific Conference Economic Science For Rural Development 2019, No 51: Integrated and Sustainable Regional Development Marketing and Sustainable Consumption, pp. 99-107.
 15. Eglite A., Kaufmane D.  (2018) Cooperation for the Development of Financial Literacy in Latvia. In: 5th International multidisciplinary scientific  conference on social science and arts SGEM2018. Conference proceedings. Volume 5. Modern science. ISSU 1.3 Finance, economics and tourism. 26 August- 01 September, 2018. Albena Co., Bulgaria. pp. 93-100.
 16. Grīnfelde, A., Paula, L., Vanaga, I. (2019). Arodbiedrība kā sociālais partneris skolotāju profesionālā atbalsta pilnveidē. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvija, 24.-25.maijs, 2019/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. Rezekne, 2019. 2. daļa: Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija, 106.-116. lpp.
 17. Grinfelde, A., Paula, L., Prizevoite, I., Vanaga, I. (2019). Professional support measures for teachers in regions of Latvia. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-10, 2019 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2019. No 51: Integrated and sustainable regional development. Marketing and sustainable consumption, pp. 114-121.
 18. Grīnfelde, A., Paula, L., Prizevoite, I. (2018). Problems of teachers' labour rights in regions of Latvia. Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-11, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2018. Nr. 48: Integrated and sustainable regional development. Marketing and sustainable consumption, pp. 102.-110
 19. Kaufmane, D., Pērkone, G. (2019). Militārā tūrisma resursu iekļaušana tūrisma produktā: Eiropas valstu piemēri. Grām: Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums, Liepāja: 21.krāj., 296.-303.lpp.
 20. Kaufmane, D., Eglīte, A. (2017). Popularisation of gastronomic tourism in Latvia. Economy and Business. Vol. 11 (2017), pp. 433-442. 
 21. Kaufmane, D., Eglīte, A. (2019). Risk Management Problems and Solutions in Rural Tourism in Latvia. In: International Conference On Food And Agricultural Economics 25-26 Th April 2019 Alanya, Turkey. Proceedings Book. Alanya Alaaddin Keykubat University. pp. 164-171.
 22. Kaufmane, D., Eglite, A. (2016). Private and Public Sector Cooperation in Tourism. In: Economics Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development, Production and Co-operation in Agriculture. Nr. 42. Jelgava: LBTU, pp. 93-100.
 23. Kaufmane, D., Eglite, A. (2018). Remote Employment Opportunities At The External Relations Departments Of Public Sector Organisations. In: 5th International multidisciplinary scientific  Conference on social science and arts SGEM2018. Conference proceedings. Volume 5. Modern science. ISSU 1.5 Business and Management. 26 August- 01 September, 2018. Albena Co., Bulgaria. pp. 825-832
 24. Kronberga, G., Dzene, I. (2018). Skolotāju darba novērtējums – ekspektācijas un realitāte: Rēzeknes novada gadījuma analīze. In: Sabiedrība, Integrācija, Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvija, 25.-26.maijs, 2018 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. 2.daļa: Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija, 275.-285.lpp.
 25. Kronberga, G., Ratkēviča, M. (2019). Cooperation Between Scientists and Entrepreneurs of Zemgale. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-10, 2019 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2019. Nr. 50: Rural Development and Entrepreneurship Production and Co-operation in Agriculture. pp. 100-108.
 26. Kronberga, G., Bite D., Kruzmetra, Z. (2017). Creative Learning Methods in Practice: Experience of Latvian Educators. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Home Economics, Finance and Taxes. Nr. 46. Jelgava: LBTU, pp. 77.-83.
 27. Kruzmetra, Z., Bite, D., Kronberga, G. (2016). Cultural Environment as a Potential for Society Renewal. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Marketing and Sustainable Consumption, Finance and Taxes. Nr. 43. Jelgava: LBTU, pp. 57-64.
 28. Krūzmētra, Ž., Bite, D., Kronberga, G. (2018). Government-citizen communication in rural municipalities in Latvia. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-11, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2018. Nr. 48: Integrated and sustainable regional development. Marketing and sustainable consumption, 154.-162.lpp.
 29. Kusis, J., Brokane, L., Miltovica, B. (2017). Inter-organizational relationship of consumer non-governmental organization vs environmental governance: example of energy sector in Latvia. Journal of Business Management, 2017, Vol.14., pp.142.-156.
 30. Kusis, J., Miltovica, B. (2016). Latvian, Lithuanian and Polish Urban Youth Perceptions of Occupational Prestige of Farmer. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Marketing and Sustainable Consumption, Finance and Taxes. Nr. 43. Jelgava: LBTU, pp. 65-71.
 31. Leikuma, I. (2019). Humors latviskajā pasaules uzskatā. Liepājas Universitātes 21. starptautiskās zinātiskās konferences  “Sabiedrība un kultūra” rakstu krājums. Liepājas Universitāte, Liepāja: LiePA, 2019. 129.-136. lpp.
 32. Leikuma, I. (2018). Latviešu humora vēsture. Grām.: Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums/ Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, 20.krāj., 108.-117.lpp.
 33. Leikuma, I. (2017). Globālo smieklu lokālās izpausmes. Grām.: Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums/ Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, 19.krāj., 90. - 98.lpp.
 34. Licite, L., Janmere, L., Auzina, A. (2018). Role of the social environment in the study process for millennials. In: 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018: conference proceedings. Albena, Bulgaria, 2 July – 8 July, Bulgarian Academy of Sciences. Sofija, 2018. Vol. 18: Ecology, economics, education and legislation, Issue 5.4: Education and accreditation in geosciences. Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities, pp. 241-247.
 35. Licite, L., Janmere, L. (2017). Millennial Student Expectations towards Higher Education in Latvia. In: Engineering for Rural Development: proceedings of 16th International Scientific Conference. Jelgava: LBTU, Vol.16. pp. 1440-1445.
 36. Licite, L., Janmere, L., Auzina, A. (2017). Challenges for university teachers in higher education in a new millennial era. In: 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2017: conference proceedings, Albena, Bulgaria, 22 - 31 August, 2017 / Bulgarian Academy of Sciences. - Albena, 2017. - Book 3: Science and society; Vol. 4: Education and educational research, pp. 71-78.
 37. Millere, J. (2017). Marriage of Convenience as Type of Human Trafficking in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: New Dimensions in the Development of Society, Home Economics, Finance and Taxes. Nr. 46. Jelgava: LBTU, pp. 127-134.
 38. Millere, J., Dobelniece, S. (2018). Social Inclusion Challenges of Refugees. Proceedings of the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, No 49, Jelgava, 2018, pp. 349-355.
 39. Paula, L. (2017). Measuring capability of rural communities: conceptual and empirical challenges. In: XXVII European Society for rural sociology congress "Uneven processes of rural change: on diversity, knowledge and justice": on-line proceedings, Krakow, Poland, July 24-27, 2017 / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Krakow, 2017. pp. 188.-189. .
 40. Paula, L. (2017). Vietējās kopienas attīstības procesos: kopienu rīcībspējas analīze. Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums / Liepājas Universitāte, Liepāja: LiePA, 2017. - 19. krāj., 143.-149.lpp. 
 41. Stefenhagena, D., Bariss, V. (2017). Quality management in higher education institutions in Latvia. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, April 27-28, 2017/ Latvia University of Agriculture. Faculty of Economics and Social Development. - Jelgava, 2017. - Nr. 46: New Dimensions in the Development of Society. Home Economics. Finance and Taxes, pp. 173-179.
 42. Vaeliverronen, L., Kruzmetra, Z., Livina, A., Grinfilde, I. (2017). Engagement of local communities in conservation of cultural heritage in depopulated rural areas in Latvia. In: International Journal of Cultural Heritage. Vol.2 (2017), pp.13-21.
 43. Stefenhagena, D., Bariss, V. (2018). Higher Education Institutions’ Organizational Structures In The Context Of Management By Objectives Approach. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, May 9-11, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2018. Nr. 49: Bioeconomy. Finance and Taxes. Home Economics. New Dimensions in the Development of Society, pp. 411-418.
 44. Stefenhagena, D., Bariss, V. (2018). Kvalitātes vadība – uz rezultātu orientēta pieeja augstskolu vadīšanā. Izglītības vadība. Latvijas Universitātes raksti, 817.sēj., Rīga: LU, 2018. 106.-114.lpp.
 45. Veliverronen, L., Kruzmetra, Z., Livina, A., Grinfelde, I. (2017). Engagement of local communities in conservation of cultural heritage in depopulated rural areas in Latvia. International Journal of Cultural Heritage, Vol.2, pp.13-21

Izdotās zinātniskās monogrāfijas, līdzdalība to nodaļu rakstīšanā

 1. Bobiț, D.M., Ciufu, M., Ghinea, V., Līcīte, L., Muška, A., Paula, L., Popluga, D., Urse, L.A., Urse, L. (2018). Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava: LBTU, 255 p.
 2. Bite, D. (2019). Sabiedrības atjaunošanas risinājumi. Grām: Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi. Latvijas Universitāte Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 25.-34. lpp.
 3. Dobelniece, S. (2019). Resilience and Poverty. In:  Promoting Resilience. Responding to Adversity, Vulnerability, and Loss, 1st Ed. Edited by Neil Thompson, Gerry R. Cox. Routledge, 244 p.
 4. Domalewski, J., Szymborski, P., Berényi, Z., Gasparishvili, A., Kruzmetra, Z., Kurz, K., Mitulescu, S., An Ha, N., Nyagolov, L., Wanchun, L. (2018).   Structural dimensions of the political system transformation. In: The Me-Generation in a Post-Collectivist Space : Dilemmas in a Time of Transition (Studies in Political Transition. Vol. 8). Berlin: Peter Lang, pp. 27-73.
 5. Krūmiņš, J., Kruks, S., Rajevska, F., Krišjāne, Z., Lulle, A., Bite, D., Krūzmētra, Ž. (2018). Sabiedrības attīstība. Grām.: Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV, Latvijas Zinātņu akadēmija. Rīga, 95.-141. lpp.
 6. Leikuma, I. (2016). Pēteris Birkerts: Es laižu savus darbus pasaulē. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, Jelgava LBTU, 2016. 293 lpp.
 7. Popluga D., Muška A., Paula L., Līcīte L. (2018). Education in rural entrepreneurship through producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora, Jelgava: LBTU, 33 p.
 8. Szafraniec, K., Domalewski, J., Szymborski, P., Bite, D., Boyadjieva, P., Cherednichenko, G., Jonda, B., An Ha, N., Xinmei, Z. (2018). Dividing lines, new challenges and threats to social cohesion. In: The Me-Generation in a Post-Collectivist Space: Dilemmas in a Time of Transition (Studies in Political Transition. Vol. 8). Berlin: Peter Lang, 2018. pp. 279-335.
 9. Szafraniec, K., Szymborski, P., Cherednichenko, G., Dalu, A.M., Kronberga, G., Kurz, K., Hong Quang, N., Sipos, F., Stoilova, R., Xinmei, Z. (2018). Reaching adulthood: work, privacy arrangements and living standards. In: The Me-Generation in a Post-Collectivist Space: Dilemmas in a Time of Transition (Studies in Political Transition. Vol. 8). Berlin: Peter Lang, pp. 161-220.
 10. Szafraniec, K., Wernerowicz, M, Bite, D.,  Minh Ðúc, Ð., Daskalova, D., Jonda, B., Murányi, I.,  Plaesu, A., Ruifang, Z. (2018). The young in the public sphere. In: The Me-Generation in a Post-Collectivist Space: Dilemmas in a Time of Transition (Studies in Political Transition. Vol. 8). Berlin: Peter Lang, pp. 221-278.