Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un finanšu institūts

Ekonomikas un finanšu institūts (EKFI) ir jaunākā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūrvienība, kas izveidota 2023. gada 1. septembrī, apvienojoties diviem institūtiem – Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts un Finanšu un grāmatvedības institūts. Abu šo institūtu pirmsākumi meklējami 1966. gadā, tos ir vadījuši izcili savas pētījumu vai profesionālās darbības jomas un studiju virziena speciālisti (1. att.).  

Foto

1. attēls. Ekonomikas un finanšu institūta pamats un tā vēsturiskie pirmsākumi 

2023./2024. studiju gads. Ekonomikas un finanšu institūtā strādā 43 mācībspēki un 1 tehniskais darbinieks – institūta galvenā speciāliste.

Profesori: Gunta Grīnberga-Zālīte, Ingrīda Jakušonoka, Inguna Leibus, Modrīte Pelše, Irina Pilvere, Dina Popluga, Baiba Rivža.

Asociētie profesori: Ingūna Gulbe, Kaspars Naglis-Liepa, Gunita Mazūre, Līga Proškina, Sandija Zēverte-Rivža.

Docenti: Aija Eglīte, Līga Feldmane, Arnis Lēnerts, Zane Vītoliņa.

Lektori: Sandris Ancāns, Evita Apsīte, Linda Griņēviča, Baiba Kizika, Anita Kreicberga, Baiba Miltoviča, Baiba Mistre, Lelde Petko, Ingrīda Pētersone, Alla Pūce, Aino Soopa, Vineta Tetere.

Pasniedzēji: Ita Bekerta, Agita Bičevska, Inese Grundšteina, Aļona Irmeja, Anna Jesemčika, Aija Jurevica, Mairita Kalniņa, Jeļena Maksimenko, Aija Pilvere, Agnese Oļševska, Stepans Pokotinskis, Rita Rozentāle, Ārija Vitte.

Viesdocente: Laila Kelmere.

Vadošie pētnieki un pētnieki: visi profesori, asociētie profesori un docenti, kā arī Aleksejs Nipers.

Ekonomikas un finanšu institūts ir atbildīgs par šādām LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē realizētām studiju programmām:

Ekonomikas un finanšu institūta akadēmiskais personāls ir iesaistīts Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, kā arī citu LBTU fakultāšu visu līmeņu studiju programmu realizācijā ar studiju kursiem, kas atbilst ekonomikas, finanšu un grāmatvedības nozaru profilam. Īpaši jāizceļ, ka institūta akadēmiskais personāls ir specializējies tādās specifiskās ekonomikas apakšnozarēs kā agrārā ekonomika, reģionālā ekonomika un tirgzinība.

Ekonomikas un finanšu institūta akadēmiskais personāls, pētnieki un vadošie pētnieki dod ieguldījumu LBTU stratēģiskās specializācijas jomas sociālās zinātnes attīstībā un iesaistās sekojoši LBTU primāri attīstāmo zinātnes nozaru zinātniskās darbības īstenošanā

  • zināšanu ietilpīgas bioekonomikas stratēģiskās attīstības un sociāli ekonomiskās ietekmes izpēte;
  • ilgtspējīgas un gudras teritoriālās attīstības iespēju izpēte.

Aktuālākā informācija par īstenotajiem projektiem, publikācijām, vadītajiem promocijas darbiem, grāmatām un monogrāfijām atrodama LBTU specializācijas jomas sociālās zinātnes mājaslapā - https://socialsciences.lbtu.lv