Pārlekt uz galveno saturu

Finanšu un grāmatvedības institūtu (FIGR)

Institūta pamati likti 1966. g. jūlijā, nodibinot Grāmatvedības un statistikas katedru. Mainoties fakultātes struktūrai, notikušas izmaiņas katedras nosaukumā: 1974. gadā – Grāmatvedības un finanšu katedra, no 2013. gada 1. septembra - Finanšu un grāmatvedības institūts.

Institūtu vadījuši docents Jānis Stolders (1966 - 1968), vecākais pasniedzējs Ē. Klaužs (1968 - 1970), docents V. Zauers (1970), profesors Antons Danilāns (1970 - 1989), docents Staņislavs Keišs (1989 - 1993), asoc. profesore Gaida Kalniņa (1993 - 1999), profesore Ingrīda Jakušonoka (1999 - 2019), profesore Inguna Leibus (no 2019. gada).

Finanšu un grāmatvedības institūts izstrādājis un vada akadēmiskās augstākās izglītības sociālo zinātņu maģistra studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienu:

  • finanšu menedžments un grāmatvedība,

kā arī sociālo zinātņu bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienu:

  • grāmatvedība un finanses.

Finanšu un grāmatvedības institūtā strādā 14 mācībspēki un viens tehniskais darbinieks.

Profesori: Ingrīda Jakušonoka, Inguna Leibus.
Asociētie profesori: Gunita Mazūre.
Docenti:  Anna Jesemčika, Romēna Šulca.
Lektori: Evita Apsīte, Lauris Galejs, Inese Grundšteina, Aija Jurevica, Laila Kelmere, Anita Kreicberga, Baiba Mistre, Ingrīda Pētersone, Aino Soopa.

Studiju kursi

Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki piedāvā studiju kursus:

ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Komerczinības":

Ekonomisko datu apstrāde, Grāmatvedības pamati, Nodokļi un nodevas, Statistika, Uzņēmuma finanses.

ESAF profesionālā bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma vadība":

Biznesa informācijas menedžments, Finanses un kredīts, Finanšu grāmatvedība, Finanšu politika, Nodokļu uzskaite, Statistika, Uzņēmuma finanšu vadība, Vienkāršā grāmatvedība.

ESAF sociālo zinātņu bakalaura studiju programma "Ekonomika":

Apdrošināšana un riski, Budžeta iestāžu grāmatvedība, Grāmatvedības procesu digitalizācija, Finanses un nodokļi, Finanšu grāmatvedība, Finanšu pārskati, Grāmatvedības pamati, Iekšējais audits, Informācijas un datu apstrāde, Kontrole un revīzija, Nodokļu uzskaite, Starptautiskie norēķini, Statistika, Uzņēmuma finanses, Uzņēmumu vērtēšana, Vadības grāmatvedība, Vērtspapīru tirgus.

Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki vada studiju projekta "Grāmatvedība un finanses" izstrādi un aizstāvēšanu, koordinē prakšu "Finanšu grāmatvedība un analīze" un "Grāmatvedība un finanses" norisi un aizstāvēšanu.

LBTU citu fakultāšu bakalauru studiju programmās:

Bioekonomika un grāmatvedība, Ekonomikas teorija un grāmatvedība, Finanses un kredīts, Grāmatvedība I, II, Grāmatvedība un finanses, Grāmatvedība un investīcijas.

ESAF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Ekonomika"

Audita process, Biznesa novērtēšana, Budžeta un nodokļu politika, Finanšu grāmatvedība I; II, Finanšu investīciju vadība, Finanšu menedžments, Nodokļu plānošana, Projektu finanšu vadība, Risku vadības process, Starptautiskās finanses un norēķini, Uzņēmējdarbības finanses, Vadības grāmatvedība.

LBTU citās maģistra studiju programmās:

Biznesa novērtēšana, Finanšu un investīciju vadīšana, Risku vadības process, Pētījumu, publikāciju metodoloģija, Projektu finanšu vadība.

ESAF doktora studiju programma "Agrārā un reģionālā ekonomika":

Agrārā un reģionālā ekonomika.

Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki vada bakalaura un maģistra studiju noslēguma darbus, kā arī promocijas darbu izstrādi.

Pētījumu virzieni, projekti, publikācijas

Galvenie pētījumu virzieni:

  • ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) darbības analīze,
  • agrobiznesa un inovāciju sistēmu izpēte lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai,
  • lauksaimniecības attīstības iespēju ekonomiskais izvērtējums,
  • lauku saimniecību darbības ekonomiskais izvērtējums,
  • reģionu sociālekonomiskās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē, ienākumu dažādība,
  • iedzīvotāju ienākumu dažādība, sociālā drošība un nevienlīdzība.

Doktorantu vadība: prof. I. Jakušonoka, prof. I. Leibus, asoc. prof. G. Mazūre un doc. R. Šulca.

Dalība projektos (2019–2021)

I. Leibus. LBTU projekts "LLU pētniecības programmas īstenošana" (2019. – 2021.)

I. Leibus, I. Jakušonoka, G. Mazūre. "Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai". Amats: vadošie pētnieki (2015 -2020).

Institūta mācībspēku piedalīšanās LBTU projektā "LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana" (2019. - 2021.)

Zinātniskās publikācijas (2019-2021)

Zinātniski populārās un pārējās publikācijas (2020-2021)

Grāmatas (2016-2020)